รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันพุธ, 08 มิถุนายน 2559 11:28

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างสถาบันเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ (10 สถาบัน) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสือประสม อาคารบรรณาสาร ชั้น 2