รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันพุธ, 13 มกราคม 2559 15:15

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559
เวลา 08.00-15.30 น. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนและครูในชุมชนคลองด่าน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โดยจะมีนักเรียนระดับ ป.5-ป.6 ในชุมชนคลองด่านจำนวน 5 โรงเรียนรวม 100 คน มาเข้าร่วมโครงการ พร้อมครูจำนวน 5 คน