รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันพุธ, 28 มกราคม 2558 10:09
news 

การปรับเปลี่ยนการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนศ.ที่สำเร็จการศึกษา จากเดิม มหาวิทยาลัยฯจัดสอบเอง (EXIT EXAM) เป็นการจัดสอบ TOEIC โดย ETS ตั้งแต่การแจ้งสำเร็จการศึกษาภาค 2/2557 โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบTOEIC สำหรับนศ.ที่สำเร็จการศึกษาทุกรหัสฯ ชั้นปี ในอัตราคนละ 1,200 บาท ทั้งนี้การสอบขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา

* รายละเอียดตามเอกสารแนบ*