คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ

รายละเอียด
หมวด: บุคลากร
สร้างเมื่อ วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2556 20:19
0655 

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
ตำแหน่ง : คณบดี (ประธาน)
รหัสประจำตัว : 0655
Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา : 

 • วท.บ.(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปร.ด.(สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สายตรงคณบดี

   
 1994

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ
ตำแหน่ง : รองคณบดี (กรรมการ)
รหัสประจำตัว : 1994
Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา : 

 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
1757

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย
ตำแหน่ง : รองคณบดี (กรรมการ)
รหัสประจำตัว : 1757
Telephone : 1124
ประวัติการศึกษา :

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
1770

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (กรรมการ)
รหัสประจำตัว : 1770
Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา : 

 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
0658 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (กรรมการ)
รหัสประจำตัว : 0658
Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา : 
 • วท.บ.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
1571

ชื่อ - นามสกุล : อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (กรรมการ)
รหัสประจำตัว : 1571
Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา : 

 •  

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 1025

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (กรรมการ)
รหัสประจำตัว : 1025
Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา : 

 • วท.บ.(สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • สต.ม.(สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด.(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
2449

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร. ปียนันท์ น้อยรอด
ตำแหน่ง : อาจารย์ (เลขานุการ)
รหัสประจำตัว : 2449
Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา :

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
1297 ชื่อ - นามสกุล : นางอริศรา  สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง : รักษาการเลขานุการประจำคณะฯ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
รหัสประจำตัว : 1297
Telephone : 1180
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.