กลุ่มวิชาสถิติ

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 14:56
0655 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
ตำแหน่ง : คณบดี
รหัสประจำตัว : 0655
Telephone : 1180
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0631  ชื่อ - นามสกุล : อ.ดิเรก พนิตสุภากมล
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0631
Telephone : 1487
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 0656 ชื่อ - นามสกุล : อ.สุกัญญา เหลืองไชยยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0656
Telephone : 1487
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1025 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
รหัสประจำตัว : 1025
Telephone : 1487
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2312 ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2312
Telephone : 1487
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2494 ชื่อ - นามสกุล : อ.อุมา รัตนเทพี
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2494
Telephone : 1487
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.