กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 17:00
0658 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รหัสประจำตัว : 0658
Telephone : 1206
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0826  ชื่อ - นามสกุล : อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0826
Telephone : 1206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0632 ชื่อ - นามสกุล : ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0632
Telephone : 1206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1873 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1873
Telephone : 1206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2069 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2069
Telephone : 1206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2267 ชื่อ - นามสกุล : อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2267
Telephone : 1206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2321 ชื่อ - นามสกุล : อ.อลิษา สุนทรวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2321
Telephone : 1206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2348 ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2348
Telephone : 1206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2432 ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2432
Telephone : 1206
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2433  ชื่อ - นามสกุล : อ.ชวนพิศ จิระพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2433
Telephone : 1206
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.