กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป

รายละเอียด
หมวด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556 17:44
0074 ชื่อ - นามสกุล : อ.พรชนก ประชุมพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0074
Telephone : 1202
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0288 ชื่อ - นามสกุล : อ.เกษม พลายแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 0288
Telephone : 1180
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1045 ชื่อ - นามสกุล : อ.ผุสดี สิรยากร
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 1045
Telephone : 1124
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1757 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย
ตำแหน่ง : รองคณบดี
รหัสประจำตัว : 1757
Telephone : 1124
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2204 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2204
Telephone : 1124
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2252 ชื่อ - นามสกุล : ผศ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2252
Telephone : 1124
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2449 ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร. ปียนันท์ น้อยรอด
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสประจำตัว : 2449
Telephone : 1124
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.