เอกสารเผยแพร่ความรู้

 1. ชุดทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
 2. ชุดทดลองเรื่องแม่เหล็ก
 3. ชุดทดลองเรื่องไฟฟ้า
 4. ชุดทดลองเรื่องอิเล็กทรอนิกส์
 5. ชุดทดลองเรื่องสารและสมบัติของสาร
 6. DIY : การสร้างกล้องจุลทรรศน์ต้นทุนต่ำคุณภาพพร้อมใช้งาน
 7. DIY : การสร้างกล้องดูดาวต้นทุนต่ำคุณภาพพร้อมใช้งาน
 8. คู่มื่อการศึกษากลุ่มดาว
 9. การศึกษาสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียน
 10. ชุดการทดลองสำรวจคุณภาพน้ำ (การตกตะกอนสารแขวนลอยในน้ำโดยใช้สารส้ม)
 11. ชุดการทดลองการกรองน้ำ
 12. คณิตศาสตร์เสริมความมั่งคั่งให้หนู