วัตถุประสงค์

เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ครูเกี่ยวกับรายละเอียด่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอนปฎิบัติ การทดลอง การเตรียมสารเคมี การทำการทดลองเบื้องต้น การอภิปรายผลการทดลอง การใช้เครื่องมือ เป็นต้น