ที่มาของการจัดตั้ง

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนและครูโรงเรียนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง