รายละเอียด
หมวด: Hall of Fame

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐดนัย สุพล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรมสหกิจศึกษา
2017-03-29
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

นายณัฐดนัย สุพล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรมสหกิจศึกษา จากโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม  ผลงานที่ได้รับรางวัลคือโครงงานเรื่อง ระบบส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท คราทอล จำกัด ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีอาจารย์วรนุช ปลีหจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา