รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2561
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 14:18

โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์)
2019-04-04
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ขึ้น ณ ซุ้มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีสีสันและความสนุกสนานมากขึ้น จึงได้เชิญชวนให้มีการแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดตามเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งมีการจัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ จัดเตรียมอาหารคาวและอาหารหวานหลากหลายชนิดเพี่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับประทาน จากกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาพบว่าได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษาที่ไม่มีการเรียนการสอนเป็นจำนวนมากส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี