รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2561
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561 10:41

โครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนรายวิชา MI2313
2018-11-30
ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม วัดหัวคู้ และ วัดบางพลีใหญ่กลาง  ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

โครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนรายวิชา MI2313 “การเก็บจุลินทรีย์ในอากาศในสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ” ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม วัดหัวคู้ และ วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนรายวิชา MI2313 “การเก็บจุลินทรีย์ในอากาศในสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ” ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม วัดหัวคู้ และวัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราที่ปนเปื้อนในอากาศ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ศึกษาการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในอากาศในสถานที่มีผู้คนจำนวนมากเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพของอากาศในบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ