รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2561
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 09:26

โครงการร่วมสืบสานประเพณีรับบัว ปี 2561
2018-10-22

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการร่วมสืบสานประเพณีรับบัว ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2561 โดยนำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม“ประเพณีรับบัว” รวมถึงการจัดให้มีการบริการทางด้านสุขภาพในงานประเพณีรับบัว ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้จัดให้มีการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพยาธิลำไส้แก่ประชาชนที่มาร่วมในงานประเพณีดังกล่าว จากผลจากการดำเนินงานจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมถึงนักศึกษาได้รับความรู้ผ่านการบูรณาการการเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้ปกครองเด็กที่เป็นโรคพยาธิเข็มหมุดได้รับทราบการติดโรคและได้รับคำแนะนำในการรักษา ซึ่งจะทำให้ลดอัตราการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น