รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2561
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 09:19

โครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
รายวิชา CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และ CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
“เรียนรู้และสร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านวิถีชุมชน”
2018-10-17

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และ CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม “เรียนรู้และสร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านวิถีชุมชน” ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-17.00 น. โดยนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บางลำพูและป้อมพระสุเมรุ สวนสันติชัยปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนหลากหลายเชื้อชาติในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน แล้วนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวชุมชนบางลำพู พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน