รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2561
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561 08:52

โครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญและโครงการทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2561
2018-09-27
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 7.30-9.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญและโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องฟิสิกส์ 2 (2-326) อาคารเรียนรวม โดยโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป ส่วนโครงการทอดผ้าป่าหนังสือได้จัดขึ้นเพื่อมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการให้ รวมถึงเกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร