รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2560
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561 15:01

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์วิถีไทยและการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2018-03-10
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 7.00-18.30 น.

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลงทะเบียนรายวิชา AN 1004 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์วิถีไทยและการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ วัดบางกุ้ง ตลาดน้ำอัมพวา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อต้องการให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชา AN1004 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ จากการศึกษาและเยี่ยมชมวัดบางกุ้งมาประยุกต์เข้ากับบทเรียนในหัวข้อคำศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ระบบโครงสร้างกระดูกและข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ท่าทางของรูปปั้นแม่ไม้มวยไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งได้แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน