รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2560
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561 14:57

โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560
2018-04-05-2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00-15.30 น.

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ซุ้มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์อาวุโสและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป