รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560 12:58

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (Academic Science and Technology Conference ; ASTC2017)
ASTC2017
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (Academic Science and Technology Conference ; ASTC2017) ในหัวข้อ (Theme) : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย4.0 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ คือ ดร. กิตติพงค์ พร้อมวงค์     เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้การบรรยายเรื่อง  “งานวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย  4.0”  ในงานประชุมวิชาการนี้อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์รวม 22 เรื่อง โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล 5 เรื่อง ดังนี้

12-6-2560 13-54-05

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฉก. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไป  ASTC2018