รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันเสาร์, 11 มีนาคม 2560 14:00

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์วิถีไทยและการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2017-03-11
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 7.00-18.30 น.

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลงทะเบียนรายวิชา AN 1004 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์วิถีไทยและการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ วัดบางกุ้ง ตลาดน้ำอัมพวา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อต้องการให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชา AN1004 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ จากการศึกษาและเยี่ยมชมวัดบางกุ้งมาประยุกต์เข้ากับบทเรียนในหัวข้อคำศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ระบบโครงสร้างกระดูกและข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ท่าทางของรูปปั้นแม่ไม้มวยไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งได้แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน