รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันเสาร์, 25 มีนาคม 2560 13:54

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ตลาดน้ำอโยธยา
2017-03-25
ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 –18.00 น.

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ลงทะเบียนรายวิชา FS1003 และ FS2602 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมณ ณ ตลาดน้ำอโยธยา จ.อยุธยา ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของอาหารพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการและส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งตลาดน้ำอโยธยาเป็นแหล่งโบราณสถานและถือเป็นแหล่งข้อมูลที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองด้านวิชาการควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้