รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2560 13:48

“สืบสานตำนานงานประณีตศิลป์ของไทยด้วยการพัฒนาเว็บสื่อประสม”
2017-03-08
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 11.30-17.30 น.

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา CS2203 เทคโนโลยีสื่อประสม “สืบสานตำนานงานประณีตศิลป์ของไทยด้วยการพัฒนาเว็บสื่อประสม” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสื่อประสม การประยุกต์ใช้สื่อประสม รวมถึงกระบวนการพัฒนาโครงงานสื่อประสมและทักษะการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาทักษะการรู้สื่อ การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21