รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560 12:46

คำบรรยายภาพโครงการทอดผ้าป่า ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
2017-05-15-6
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00-11.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ครั้งที่ 6 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร เพื่อมอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการให้ รวมถึงเกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป