รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 07:08

โครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา MI2313
“เรียนรู้การแยกสายพันธุ์เชื้อราจากโบราณวัตถุ”
2016-10-15
ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา MI2313“เรียนรู้การแยกสายพันธุ์เชื้อราจากโบราณวัตถุ”ณ วัดสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และวัดหงษ์ทอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การแยกสายพันธุ์เชื้อราจากโบราณวัตถุ และศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อราที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเสื่อมสภาพของตัวอาคาร วัตถุต่างๆ ภายในวัด และนอกจากนี้บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯได้มีโอกาส ฟังเทศน์ ฟังธรรมและถวายสังฆทานร่วมกับชาวบ้าน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น