รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 15:01

โครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ประจำปีการศึกษา 2559
2016-09-27
เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน เวลา 06.30 – 08.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา และคณะทำงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ได้จัดโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2-326 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป