รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2560

ASTC2018
2018-06-06
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC2018) : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” โดยจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วนขยาย มฉก. 2) ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาในหัวข้อ “ตามรอบพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน”