รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Energy Day
2018-06-05
วันที่ 5 มิถุนายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม Energy Day ใน 2 ส่วน ดังนี้

  1. กิจกรรม “แรลลี่พลังงานและแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” รับผิดชอบร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และนิติศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ฐานกิจกรรม โดยคณะวิทย์รับผิดชอบ 1 ฐานคือ ฐาน “3R” และได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์และนักศึกษาจาก 3 หลักสูตร คือ MI MS และ FS ในการจัดความรู้และอยู่ให้ความรู้ประจำฐาน ส่วนนักศึกษา CS ได้เป็น staff ประจำกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. แสดงผลงานในนิทรรศการ “มีดีมาโชว์” โดยนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยทางคณะฯ ได้ส่งกิจกรรม R2I เรื่อง “การนำน้ำเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำ RO กลับมาใช้” ของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม โดยนางสาววิไล ปาคำทอง และนางสาวระพีพันธ์ บุญจันทร์