รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2560

โครงการทอดผ้าป่า ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
2018-06-12
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ครั้งที่ 7 ณ ห้องฟิสิกส์ 2  (2-326) อาคารเรียนรวม  เพื่อมอบหนังสือให้กับทางโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการให้ รวมถึงเกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป