รายละเอียด
หมวด: หลักสูตรที่เปิดสอน

Fbmi

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   

 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านการผลิต การตรวจวิเคราะห์ การควบคุม คุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ภาคอุตสาหกรรม มีความรู้ ใผ่ศึกษา ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม และสามารถดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคม
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป

download icon รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 mibanner