รายละเอียด
หมวด: หลักสูตรที่เปิดสอน

 Fbfs

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชำนาญในสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญูและเห็นความสำคัญตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้

 download iconรายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตร พ.ศ. 2557

จุดเด่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประจำภูมิภาค 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 fsbanner