รายละเอียด
หมวด: หลักสูตรที่เปิดสอน

Fbcom

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดี
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประกอบอาชีพการงาน หรือไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษาต่อขั้นสูง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์ตามแนววิทยาศาสตร์
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการให้บริการแก่สังคม

download iconรายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปรับปรุง พ.ศ. 2553

 download iconรายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปรับปรุง พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

cs banner