วัตถุประสงค์

รายละเอียด
หมวด: เกี่ยวกับเรา
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, 03 มีนาคม 2556 18:55

objectiveวัตถุประสงค์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้

  1. เป็นคณะฯ ที่สามารถจัดการศึกษาให้นักศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ อย่างน้อย 550 คน
  2. ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  4. พัฒนาคณะฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
  5. มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของบุคลากรให้ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และตระหนักในภาระหน้าที่ของตนและสร้างเสริมให้อาจารย์มีจิตวิญญาณความเป็นครู
  6. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน
  7. พัฒนาความเข้มแข็งของคณะฯเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน