25550831HCU 
 bachelor menu
 graduate menu
 SMS
hcunews
   
3887852
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1283
683
5574
3607030
31850
41977
3887852

Your IP: 18.206.13.39
Server Time: 2019-08-24 20:11:58
Start : 20 November 2003
   

ติดต่อเรา

รายละเอียด

Map icon2ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารเรียน 2  ชั้น 3 ห้อง 2-327 

18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1180

e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

map

ข้อมูลเพิ่มเติม ... คลิก ...

 

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

objectiveวัตถุประสงค์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้

 1. เป็นคณะฯ ที่สามารถจัดการศึกษาให้นักศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ อย่างน้อย 550 คน
 2. ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 4. พัฒนาคณะฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
 5. มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของบุคลากรให้ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และตระหนักในภาระหน้าที่ของตนและสร้างเสริมให้อาจารย์มีจิตวิญญาณความเป็นครู
 6. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน
 7. พัฒนาความเข้มแข็งของคณะฯเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

ปณิธาน

รายละเอียด

ปณิธาน

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง แสวงหาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินชีวิตตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่คณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน รวมทั้งนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้ปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

พันธกิจ

รายละเอียด

 พันธกิจ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงานไว้ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายกลุ่มอาหาร กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยนักศึกษาต้องมีทักษะในการปฏิบัติจริง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและนำความรู้สู่สังคม

  2. ผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน

  3. ให้บริการวิชาการที่มีประโยชน์ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร “ด้านการให้และการเสียสละ”

 

วิสัยทัศน์

รายละเอียด

vission

คลังแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล

   

สายตรงคณบดี  

   
 sci it
services
 sciencecamp
KM
 Sci Journal
banner7
   

Login  

   

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
ลิขสิทธิ์ © 2019 Faculty of Science and Technology. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.