ประวัติคณะ

รายละเอียด
หมวด: เกี่ยวกับเรา
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, 03 มีนาคม 2556 17:56

 ชื่อหน่วยงาน    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีaboutus

  

สีประจำคณะ   สีเหลืองทอง 

 

ประวัติความเป็นมา

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในห้าคณะแรกที่ได้รับการเสนอให้อยู่ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตใน 2 สาขาวิชาดังกล่าวแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีหน้าที่ในการให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งออกเป็น 6 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาสถิติ

      ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 คณะฯ ได้เปลี่ยนคำว่า “ภาควิชา” เป็น “สาขาวิชา”  และมีการปรับเปลี่ยนเป็น 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ  ทั้งยังจัดระบบงานของคณะฯ ใหม่  โดยเพิ่มสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ในปี พ.ศ. 2541 คณะฯ ได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เพื่อบริการสอนวิชาพื้นฐานให้กับคณะวิชาต่างๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2545 ได้มีการประกาศยุบรวมสาขาวิชาเคมี กับสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ยุบรวมสาขาวิชาคณิตศาสตร์กับสาขาวิชาสถิติ เป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เปลี่ยนสาขาวิชาชีววิทยา เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเปลี่ยนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ดังนั้นคณะฯ จึงมีทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในเดือนมีนาคม 2549  มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างของคณะฯ เป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่ 

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้วย กลุ่มวิชา กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา และ สรีรวิทยา
  3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์  ชีวเคมี  และฟิสิกส์
  4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ

   ในปีการศึกษา 2549 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้น 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม โดยอยู่ภายใต้สังกัดของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  

อัตลักษณ์ของคณะฯ

       มีทักษะในการปฎิบัติงาน ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

 

 อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1   รศ.ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
(พ.ศ. 2535 - 2536)
 2  รศ.ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
(พ.ศ. 2536 - 30 พ.ย. 2539)
 3  อ.ดร.นิวัฒน์ เกรียวสกุล
(1 ธ.ค. 2539 - 30 พ.ย. 2542)
 4  รศ.ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์
(1 ธ.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2546)
5 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
(1 ธ.ค. 2546 - 28 ก.พ. 2548)
6 รศ.ดร.รัชนี รักวีรธรรม
(1 มี.ค. 2548 - 31 มี.ค. 2554)

 

สถานที่ตั้ง

อาคารเรียน 2  ชั้น 3 ห้อง 2-327 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1180

e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.