โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา ร.ร.วัดสีล้ง (2)

รายละเอียด
หมวด: กิจกรรม 7 ส

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา ร.ร.วัดสีล้ง
2015-05-19-2
คณะกรรมการกิจการ7ส และนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมฐาน 7 ส กับห้องสมุด
ในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา ร.ร.วัดสีล้ง
เมื่อ 19 พ.ค.2558