ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านวิชาการ

รายละเอียด
หมวด: การประกันคุณภาพการศึกษา
เลขที่   เรื่อง
 82/2543 อัตราการเบิกจ่ายค่าเบี่ัยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ในการเดินทางไปปฎิบัติงานในต่างประเทศ
 50/2546 แนวปฎิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
 004/2559 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
0203(4)/127 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
072/2557 การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
01/2558 การยอมรับวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ
138/2557 แนวปฎิบัติในการป้องกันการลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)
137/2557 หลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
128/2546 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การลาศึกษาต่อสำหรับบุคลากร พ.ศ.2546
125/2556 แนวปฎิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเสนอบทความเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
126/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
117/2550 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
130/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
111/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2