รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
ลำดับที่ รหัส-ชื่อวิชา มคอ.3 มคอ. 5 ตารางวิเคราะห์ฯ บูรณาการ หมายเหตุ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1 MI 4233 การฝึกงาน
มคอ.4

มคอ.6
-    
2 MI 4243 การฝึกงาน
มคอ.4

มคอ.6
-    
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 MS 4033 การฝึกงาน
มคอ.4

มคอ.6
-    
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
             
  กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
             
  กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
             
  กลุ่มวิชาชีวเคมี
             
  กลุ่มวิชาชีววิทยา
             
  กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
             
  กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1 CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน -    
2 CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน -    
             
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1 MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ -    
2 MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น -    
             
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์
             
  กลุ่มวิชาสถิติ
1 ST 2003 ชีวสถิติ  -    
2 ST 2053 สถิติธุรกิจ -