รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
ลำดับที่ รหัส-ชื่อวิชา มคอ.3 มคอ. 5 ตารางวิเคราะห์ฯ บูรณาการ หมายเหตุ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 CS 1001 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน      
2 CS 1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทย      
3 CS 1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง   check  
4 CS 1343 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      
5 CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม    check  
6 CS 2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   check  
7 CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์      
8 CS 3403 กระบวนทัศน์การโปรแกรม      
9 CS 3483 การจัดการระบบเครืองแม่ข่าย    check  
10 CS 3533 ระบบปฏิบัติการ    check  
11 CS 3663 ความปลอดภัยของข้อมูล      
12 CS 3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล    check  
13 CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ    check  
14 CS 4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล      
15 CS 4903 โครงงานพิเศษ      
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1 MI 1012 จุลชีววิทยาพื้นฐาน    
2 MI 1014 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    
3 MI 1021 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    
4 MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป     
5 MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์     
6 MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    
7 MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม    
8 MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2    
9 MI 3363 เอนไซม์จากจุลินทรีย์เบื้องต้น    
10 MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์    
11 MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร    
12 MI 3412 การวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคและสารพิษในอาหาร    
13 MI 3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์    
14 MI 4421 สัมมนา    
15 MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย    
16 MI 4233 การฝึกงาน 1
มคอ.4

มคอ.6
-    
17 MI 4243 การฝึกงาน 2
มคอ.4

มคอ.6
-    
18 MI 4446 สหกิจศึกษา
มคอ.4

มคอ.6
-    
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 AN 1004 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย check  
2 MS 2003 ประสาทวิทยาศาสตร์ check  
3 MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ    
4 MS 3003 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์    
5 MS 3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์    
6 MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์    
7 MS 4006 การฝึกงาน
มคอ.4

มคอ.6
-    
8 MS 4033 สหกิจศึกษา
มคอ.4

มคอ.6
-    
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร
1 FS 1003 อาหาร โภชนาการและสุขภาพ   check  
2 FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2      
3 FS 2303 เคมีอาหาร      
4 FS 2313 หลักการวิเคราะห์อาหาร   check  
5 FS 2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช   check  
6 FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร      
7 FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส      
8 FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      
9 FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล      
10 FS 3901 สัมมนา      
11 FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย      
             
  กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1 AN 2113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา     
2 AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา     
3 PS 2323 สรีรวิทยา    
             
  กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1 AN 1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน    
2 AN 1213 กายวิภาคศาสตร์    
3 AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย    
4 AN 1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ    
             
  กลุ่มวิชาชีวเคมี
1 BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน    
2 BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    
3 BH 2354 ชีวเคมี    
4 BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี    
             
  กลุ่มวิชาชีววิทยา
1 BI 1012  ชีววิทยา    
2 BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา    
             
  กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1 CH 1293 เคมีทั่วไป     
2 CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป     
3 CH 1343 เคมีเบื้องต้น         ปิด
4 CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน    
5 CH 1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น    
6 CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น check  
7 CH 2313 เคมีวิเคราะห์ check  
8 CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์    
             
  กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1 CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน check  
2 CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน    
3 CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน    
4 CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน    
5 CH 2263 อินทรีย์เคมี    
             
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1 MA 1003 คณิตศาสตร์    
2 MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ  check 2 ฉบับ
3 MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น    
             
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1 PH 1133 ฟิสิกส์  check  
2 PH 1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ     
3 PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์    
4 PH 1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ    
5 PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์     
6 PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์    
7 PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์         ปิด
             
  กลุ่มวิชาสถิติ
1 ST 1053 สถิติเบื้องต้น      
2 ST1063 สถิติพื้นฐาน      
3 ST 2003 ชีวสถิติ       
4 ST 2053 สถิติธุรกิจ      
5 ST 2063 สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ