รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
ลำดับที่ รหัส-ชื่อวิชา มคอ.3 มคอ. 5 ตารางวิเคราะห์ฯ บูรณาการ หมายเหตุ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 CS 1001 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน คลิก คลิก คลิก    
2 CS 1333 การโปรแกรมเชิงสร้าง คลิก คลิก คลิก    
3 CS 1353 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิก คลิก คลิก check  
4 CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ คลิก คลิก คลิก check  
5 CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม คลิก คลิก คลิก check  
6 CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข คลิก คลิก คลิก    
7 CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์ คลิก คลิก คลิก    
8 CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม คลิก คลิก คลิก    
9 CS 3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คลิก คลิก คลิก check  
10 CS 3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คลิก คลิก คลิก check  
11 CS 3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย คลิก คลิก คลิก check  
12 CS 3863 วิศวกรรมซอฟแวร์ คลิก คลิก คลิก    
13 CS 4919 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิก
มคอ.4
คลิก
มคอ.6
-    
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1 MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์มิเนตีฟ คลิก คลิก คลิก    
2 MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา คลิก คลิก คลิก    
3 MI 2133 จุลชีววิทยา คลิก คลิก คลิก    
4 MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คลิก คลิก คลิก    
5 MI 2313 ราวิทยาและสาหร่ายวิทยา คลิก คลิก คลิก check  
6 MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คลิก คลิก คลิก check  
7 MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร คลิก คลิก คลิก check  
8 MI 3333 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ คลิก คลิก คลิก    
9 MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 คลิก คลิก คลิก    
10 MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ คลิก คลิก คลิก check  
11 MI 3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม คลิก คลิก คลิก    
12 MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร คลิก คลิก คลิก    
13 MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม คลิก คลิก คลิก    
14 MI 4303 โครงงานพิเศษ คลิก คลิก คลิก    
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์          
1 MS 3002 พิษวิทยา คลิก คลิก คลิก    
2 MS 3013 พยาธิวิทยา คลิก คลิก คลิก    
3 MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ คลิก คลิก   check  
4 MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คลิก คลิก      
5 MS 4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการ คลิก คลิก      
6 MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คลิก คลิก คลิก check  
7 MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิก คลิก      
8 MS 4023 โครงงานพิเศษ คลิก คลิก   check  
9 PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย์ คลิก คลิก คลิก check  
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร          
1 FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1 คลิก คลิก คลิก check  
2 FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม คลิก คลิก คลิก check  
3 FS 3204 วิศวกรรมอาหาร คลิก คลิก คลิก    
4 FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คลิก คลิก คลิก    
5 FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหาร คลิก คลิก คลิก    
6 FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพ คลิก คลิก คลิก check  
             
  กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1 AN 2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 คลิก คลิก คลิก    
2 AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 คลิก คลิก คลิก    
3 PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย์ คลิก คลิก คลิก check  
4 PS 2323 สรีรวิทยา คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1 AN 2182 กายวิภาคศาสตร์ คลิก คลิก คลิก    
2 AN 2213 กายวิภาคศาสตร์ คลิก คลิก คลิก   2 ฉบับ
             
  กลุ่มวิชาชีวเคมี
1 BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก check  
2 BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
3 BH 2363 ชีวเคมีเบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาชีววิทยา
1 BI 1012 ชีววิทยา คลิก คลิก คลิก    
2 BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา คลิก คลิก คลิก    
3 BI 1042 ชีววิทยาสำหรับหนักศึกษากายภาพบำบัด คลิก คลิก คลิก    
4 BI 1043 หลักชีววิทยา คลิก คลิก คลิก    
5 BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ คลิก คลิก คลิก    
6 BI 1061 ปฏิบัติการชีววิทยา คลิก คลิก คลิก check  
7 BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1 CH 1233 หลักเคมี คลิก คลิก คลิก    
2 CH 1241 ปฏิบัติการเคมี คลิก คลิก คลิก    
3 CH 1293 เคมีทั่วไป คลิก คลิก คลิก    
4 CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป คลิก คลิก คลิก    
5 CH 1332 เคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
6 CH 1343 เคมีเบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
7 CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
8 CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
9 CH 1411 ปฎิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
10 CH 2313 เคมีวิเคราะห์ คลิก คลิก คลิก    
11 CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ คลิก คลิก คลิก check  
12 CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1 CH 1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
2 CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
3 CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1 MA 1003 คณิตศาสตร์ คลิก คลิก คลิก    
2 MA 1013 แคลคูลัส 1 คลิก คลิก คลิก    
3 MA 1043 แคลคูลัสประยุกต์ คลิก คลิก คลิก    
4 MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ  คลิก คลิก คลิก    
5 MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ คลิก คลิก คลิก    
6 MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1 PH 1133 ฟิสิกส์ คลิก คลิก คลิก    
2 PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์ คลิก คลิก คลิก check  
3 PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ คลิก คลิก คลิก    
4 PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ คลิก คลิก คลิก    
5 PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ คลิก คลิก คลิก    
6 PH 2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาสถิติ
1 ST 1053 สถิติเบื้องต้น  คลิก คลิก คลิก   3 ฉบับ
2 ST 2003 ชีวสถิติ  คลิก คลิก คลิก check  
3 ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ คลิก คลิก คลิก    
4 ST 2053 สถิติธุรกิจ คลิก คลิก คลิก