รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
ลำดับที่ รหัส-ชื่อวิชา มคอ.3 มคอ. 5 ตารางวิเคราะห์ฯ บูรณาการ หมายเหตุ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 CS 1001 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน คลิก คลิก คลิก    
2 CS1333 การโปรแกรมเชิงสร้าง คลิก คลิก คลิก    
3 CS1353 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิก คลิก คลิก    
4 CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ คลิก คลิก คลิก    
5 CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม คลิก คลิก คลิก check  
6 CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข คลิก คลิก คลิก    
7 CS2423 ทฤษฎีการคำนวณ คลิก คลิก คลิก check  
8 CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์ คลิก คลิก คลิก    
9 CS 3303 สถิติและระเบียบวีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิก คลิก คลิก    
10 CS 3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คลิก คลิก คลิก check  
11 CS 3703 การจัดการระบบฐานข้อมูล คลิก คลิก คลิก check  
12 CS 3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย คลิก คลิก คลิก    
13 CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ คลิก คลิก คลิก check  
14 CS 3863 วิศวกรรมซอฟแวร์ คลิก คลิก คลิก    
15 CS 4903 โครงงานพิเศษ คลิก คลิก -    
16 CS 4919 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิก
มคอ.4
  -    
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1 MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์มิเนตีฟ คลิก คลิก คลิก    
2 MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา คลิก คลิก คลิก    
3 MI 2133 จุลชีววิทยา คลิก คลิก คลิก    
4 MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คลิก คลิก คลิก    
5 MI 2313 ราวิทยาและสาหร่ายวิทยา คลิก คลิก คลิก check  
6 MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คลิก คลิก คลิก    
7 MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร คลิก คลิก คลิก check  
8 MI 3333 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ คลิก คลิก คลิก check  
9 MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 คลิก คลิก คลิก    
10 MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ คลิก คลิก คลิก check  
11 MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม คลิก คลิก คลิก    
12 MI 4303 โครงงานพิเศษ คลิก คลิก คลิก    
13 MI 4421 สัมมนา คลิก คลิก คลิก    
14 MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย คลิก คลิก คลิก    
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์          
1 MS 3002 พิษวิทยา คลิก คลิก      
2 MS 3013 พยาธิวิทยา คลิก คลิก      
3 MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ คลิก คลิก      
4 MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คลิก คลิก      
5 MS 4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการ คลิก คลิก      
6 MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คลิก คลิก      
7 MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิก คลิก      
8 MS 4023 โครงงานพิเศษ คลิก คลิก      
9 PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย์ คลิก คลิก      
             
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร          
1 FS2013 แปรรูปอาหาร 1 คลิก คลิก คลิก check  
             
  กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1 AN 2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 คลิก คลิก คลิก    
2 AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 คลิก คลิก คลิก    
3 PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย์ คลิก คลิก คลิก check  
4 PS 2323 สรีรวิทยา คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1 AN 2182 กายวิภาคศาสตร์ คลิก คลิก คลิก    
2 AN 2213 กายวิภาคศาสตร์ คลิก คลิก คลิก   2 ฉบับ
             
  กลุ่มวิชาชีวเคมี
1 BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
2 BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
3 BH 2363 ชีวเคมีเบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาชีววิทยา
1 BI 1012 ชีววิทยา คลิก คลิก      
2 BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา คลิก คลิก      
3 BI 1042 ชีววิทยาสำหรับหนักศึกษากายภาพบำบัด คลิก คลิก      
4 BI 1043 หลักชีววิทยา คลิก คลิก   check  
5 BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ คลิก คลิก      
6 BI 1061 ปฏิบัติการชีววิทยา คลิก คลิก      
7 BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ คลิก คลิก      
             
  กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1 CH 1213 เคมีทั่วไป 1 คลิก คลิก คลิก    
2 CH 1233 หลักเคมี คลิก คลิก คลิก    
3 CH 1241 ปฏิบัติการเคมี คลิก คลิก คลิก    
4 CH 1251 ปฏิบัติการเคมี 1 คลิก คลิก คลิก    
5 CH 1293 เคมีทั่วไป คลิก คลิก คลิก    
6 CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป คลิก คลิก คลิก    
7 CH 1332 เคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
8 CH 1343 เคมีเบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
9 CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
10 CH2313 เคมีวิเคราะห์ คลิก คลิก คลิก    
11 CH2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ คลิก คลิก คลิก    
12 CH2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1 CH 1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น คลิก คลิก คลิก    
2 CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
3 CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1 MA 1003 คณิตศาสตร์ คลิก คลิก คลิก    
2 MA 1013 แคลคูลัส 1 คลิก คลิก คลิก    
3 MA 1043 แคลคูลัสประยุกต์ คลิก คลิก คลิก    
4 MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ  คลิก คลิก คลิก    
5 MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ คลิก คลิก คลิก    
             
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1 PH 1133 ฟิสิกส์ คลิก คลิก คลิก    
2 PH 1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ คลิก   คลิก    
3 PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ คลิก คลิก คลิก    
4 PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ คลิก คลิก คลิก    
5 PH 2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ คลิก คลิก คลิก    
6 PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์ คลิก คลิก คลิก    
7 PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ คลิก คลิก คลิก    
8 PH 1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ คลิก คลิก คลิก check  
             
  กลุ่มวิชาสถิติ
1 ST 1053 สถิติเบื้องต้น  คลิก คลิก คลิก   3 ฉบับ
2 ST 2003 ชีวสถิติ  คลิก คลิก คลิก check  
3 ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ คลิก คลิก คลิก    
4 ST 2053 สถิติธุรกิจ คลิก คลิก คลิก