คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยหรือกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือนของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ อันเป็นประเพณีปฏิบัติเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ และตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึงการให้อย่างแท้จริงRead More →

Read More →

กองทุน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้ามอบรางวัลครั้งที่ 10 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยในปีนี้ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีนักเรียนได้รับรางวัลทั้งสิ้น 716 ราย แบ่งเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 473 ราย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 243 ราย รวม 716 รางวัล มูลค่ากว่า 3 ล้านบาทRead More →

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารชิน โสภณพนิช และ สวนสุขภาพ มฉก.Read More →

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล โครงการประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว ครั้งที่ 5 (White Bike Presenter) ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า  8,000 บาท ในวันที่ 29-30 ต.ค. 2562 ณ อาคารโภชนาการ ชั้น 1 จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรม โครงการนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นส.อรกัญญา บุตรเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 MS นส.ทิพย์จุฑา เจริญเตีย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 FS  Read More →

วัฒนธรรมกวนซี่ (Chinese Guanxi)      กวนซี่ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมลัทธิขงจื้อ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือข่าย แนวคิดนี้ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ฉันเครือญาติและเครือเพื่อน การแสดงตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จะทาให้การทางานราบรื่นมากขึ้น เพราะมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกัน เรื่องการค้าขายก็จะเป็นเหมือนการร่วมประสานและแบ่งปันผลประโยชน์กันในครอบครัว ในพวกพ้องเครือข่ายเดียวกัน สังคมชาวจีนเป็นสังคมเชิงกวนซี่นิยม (Guanxism) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งของวัฒนธรรมและระบบทางสังคมของประเทศจีน ชาวจีนมีความเข้าใจว่า การให้ความช่วยเหลือคนอื่นแบบไร้เงื่อนไขถือเป็นพฤติกรรมที่มีคุณธรรม แต่เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางศีลธรรมหรือรักษาหน้า ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมักจะมีจิตใต้สานึกว่าควรจะตอบแทนบุญคุณ ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือกันเป็นวิธีแสดงความขอบคุณอย่างหนึ่งที่ผู้คนยอมรับกัน และวิธีการแบบนี้จึงได้กลายเป็นวิถีที่มีการเอื้อเฟื้อกันและกันระหว่างบุคคล ความหมายของกวนซี่สาหรับชาวจีนนั้น หมายถึง ชาวจีนถือตนเองเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ทางสังคม และมักจะมีการแบ่งความสาคัญใกล้ชิดและความห่างเหินของบุคคลเป็นหลายระดับโดยมีศูนย์รวมเดียวกัน ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม คนที่ยิ่งสนิทสนมก็จะยิ่งใกล้ชิดกับศูนย์กลางของตนเอง และจะมีกฎระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างสาหรับคนอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดห่างเหินที่แตกแต่ง ทั้งนี้เป็นแนวคิด ระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่แตกต่างกัน สาหรับแนวคิดกวนซี่ของผู้ที่ให้การนิยาม กวนซี่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน คาว่า “กวนซี่” ประกอบด้วยอักษรจีนสองตัว คาว่ากวน (关Guan) หมายถึงประตู ด่านหรืออุปสรรค และคาว่า “ซี่” (Xi系) หมายถึง ผูก ความผูกพัน ความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมต่อ ดังนั้นกวนซี่ (Guanxi)Read More →

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชา CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และ CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม “เรียนรู้และสร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.10 น. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ แล้วนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยในยุครัตนโกสินทร์Read More →

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 5.30-8.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฟิสิกส์ 2 (2-326) อาคารเรียนรวม โดยโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไปRead More →

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 8.30-9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฟิสิกส์ 2  (2-326) อาคารเรียนรวม ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการให้ รวมถึงเกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรRead More →