ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล โครงการประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว ครั้งที่ 5 (White Bike Presenter) ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า  8,000 บาท ในวันที่ 29-30 ต.ค. 2562 ณ อาคารโภชนาการ ชั้น 1 จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรม โครงการนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นส.อรกัญญา บุตรเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 MS นส.ทิพย์จุฑา เจริญเตีย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 FS  Read More →

วัฒนธรรมกวนซี่ (Chinese Guanxi)      กวนซี่ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมลัทธิขงจื้อ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือข่าย แนวคิดนี้ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ฉันเครือญาติและเครือเพื่อน การแสดงตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จะทาให้การทางานราบรื่นมากขึ้น เพราะมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกัน เรื่องการค้าขายก็จะเป็นเหมือนการร่วมประสานและแบ่งปันผลประโยชน์กันในครอบครัว ในพวกพ้องเครือข่ายเดียวกัน สังคมชาวจีนเป็นสังคมเชิงกวนซี่นิยม (Guanxism) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งของวัฒนธรรมและระบบทางสังคมของประเทศจีน ชาวจีนมีความเข้าใจว่า การให้ความช่วยเหลือคนอื่นแบบไร้เงื่อนไขถือเป็นพฤติกรรมที่มีคุณธรรม แต่เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางศีลธรรมหรือรักษาหน้า ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมักจะมีจิตใต้สานึกว่าควรจะตอบแทนบุญคุณ ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือกันเป็นวิธีแสดงความขอบคุณอย่างหนึ่งที่ผู้คนยอมรับกัน และวิธีการแบบนี้จึงได้กลายเป็นวิถีที่มีการเอื้อเฟื้อกันและกันระหว่างบุคคล ความหมายของกวนซี่สาหรับชาวจีนนั้น หมายถึง ชาวจีนถือตนเองเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ทางสังคม และมักจะมีการแบ่งความสาคัญใกล้ชิดและความห่างเหินของบุคคลเป็นหลายระดับโดยมีศูนย์รวมเดียวกัน ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม คนที่ยิ่งสนิทสนมก็จะยิ่งใกล้ชิดกับศูนย์กลางของตนเอง และจะมีกฎระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างสาหรับคนอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดห่างเหินที่แตกแต่ง ทั้งนี้เป็นแนวคิด ระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่แตกต่างกัน สาหรับแนวคิดกวนซี่ของผู้ที่ให้การนิยาม กวนซี่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน คาว่า “กวนซี่” ประกอบด้วยอักษรจีนสองตัว คาว่ากวน (关Guan) หมายถึงประตู ด่านหรืออุปสรรค และคาว่า “ซี่” (Xi系) หมายถึง ผูก ความผูกพัน ความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมต่อ ดังนั้นกวนซี่ (Guanxi)Read More →

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชา CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และ CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม “เรียนรู้และสร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.10 น. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ แล้วนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยในยุครัตนโกสินทร์Read More →

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 5.30-8.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฟิสิกส์ 2 (2-326) อาคารเรียนรวม โดยโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไปRead More →

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 8.30-9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฟิสิกส์ 2  (2-326) อาคารเรียนรวม ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการให้ รวมถึงเกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรRead More →

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดี ประเภทโปสเตอร์ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “เว็บแอปพลิเคชันสังคมการประเมินประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562Read More →

อแสดงความยินดีกับ  น.ส.ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง น.ส.สกุลกานต์ ทิพย์โอสถ และ น.ส.สมฤทัย มากเฟื้อง นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง “โยเกิร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้เสริมไข่มุกมะม่วงโพรไบโอติก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562Read More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มปราโมทย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และนางสาวสุรีวรรณ คิดชอบ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยRead More →

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศรมน สุทิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และนางสาวสุพรรณชิกา กุนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562Read More →

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พลอยมณี แสงทิตย์ น.ส.ศนิสา อนันตพรรค และน.ส.วรรณนิภา ทุริดไธสง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไวโอลาซีนจาก Chromobacterium violaceum และ การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งจัดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  Read More →